Nov 15, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 61 Comments

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông)

Trong bài này tôi trình bày tính học thuật của Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông đang được thực hành ở Mật gia Song Nguyễn. Nghi quỹ gồm 3 phần (phần đầu, phần chính và phần kết thúc), cũng vậy trong Nghi thức tụng niệm của Hiển giáo. Tuy nhiên, một ít khác biệt ở đây Nghi quỹ Mật tông áp dụng 3 phương tiện tối thượng để tạo thế chân vạc (kiềng ba chân) làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ (1) Xả ly (2) Bồ đề tâm (3) Tánh không. Nghi quỹ được thực hành trong không gian linh thánh, không thể ứng dụng trong trạng thái động sinh hoạt hằng ngày.

Nghi quỹ được thực hành trong không gian linh thánh

I/ PHÂN TÍCH BỐ CỤC NGHI QUỸ:

Theo lời dạy của Đạo sư thành tựu giả Dilgo Khyentse trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ”, ba phương tiện tối thượng phải được ứng dụng cho bất kỳ pháp thực hành nào, nếu thiếu một cũng sẽ không đạt được kết quả tốt. Do vậy, chúng ta cần hiểu ba phương tiện ấy là gì?

1/ Phát Bồ đề tâm : Nếu không có đệ nhất phương tiện này xem như mất đi cốt lõi của Đại thừa. Ở đây Bồ đề tâm được phát nguyện như sau: “Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc, đệ tử hôm nay thực hành quán tưởng thánh tưởng Bổn tôn, xin Ngài gia trì thần lực”.

Thệ nguyện này đi theo diễn trình sau: (1) giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi. Muốn thực hiện đại nguyện tối thượng ấy phải làm gì? (2) Phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc, nơi tiến tu giải thoát đạt quả vị Chánh đẳng chánh giác, rồi dùng hóa thân vô số ức mà giúp đỡ chúng sanh mọi loài. Đương nhiên, vì nhận thức mục đích cao tột này, hành giả Mật giáo tu tập để được vãng sanh ở liên phẩm cao trong cửu phẩm liên hoa, nhằm rút ngắn thời gian viên thành Phật đạo. (3) Muốn đạt được mục đích tương lai thì trong hiện tại thực hành Mật giáo là quán tưởng Bổn tôn, là tinh túy của Mật tông. (4) Muốn kết quả nhanh cần phải nối kết với nguyên tố thanh tịnh là cõi giới thù thắng của Ngài, hành giả cầu nguyện Ngài từ bi gia trì thần lực. Trong Nghi quỹ này là số III, trang 5.

Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc.

2/ Pháp thực hành chính yếu, tức là trì niệm thần chú lục tự đại minh (Om mani padme hum) không xao lãng. Trong Nghi quỹ này là Phần chính B với VI. TÍCH LŨY TRÍ TUỆ

3/ Kết thúc thực hành pháp chúng ta hồi hướng công đức vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Trong Nghi quỹ này là Phần kết thúc C với VII. Hồi hướng, và VIII Lễ lạy.

II/ PHÂN TÍCH NỘI DUNG NGHI QUỸ

Thực hành Nghi quỹ để tích lũy 2 bồ tư lương: Công đức và Trí tuệ. Để tích lũy công đức hành giả hành trì những phần như sau:

A/ TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC:

1/ Đọc “Bài nguyện bảy nhánh chi tiết” thuộc về Phổ Hiền thập hạnh (10 đại hạnh của Bồ tát Phổ Hiền).

Lưu ý: Nếu đọc mà không suy gẫm nội dung thánh điển, hành giả chỉ tích tập được phước đức. Nếu hiểu được thì sẽ tích lũy công đức; và nếu hiểu những gì không thể hiện ở kinh văn, sẽ khai giác trong tâm thức.

2/ Tụng kinh: Có nhiều kinh, kệ do Phật, Bồ tát, Thánh tăng tuyên thuyết, nhưng ở đây Mật gia Song Nguyễn đặc biệt tụng 3 bài kinh biểu trưng cho 3 yếu tính giác ngộ: (1) Bát đại nhân giác (quán chiếu Xả ly); (2) Luyện tâm bát đoạn (quán chiếu Bồ đề tâm); (3) Tâm kinh Bát nhã (quán chiếu Tánh không).

nhận thức sâu sắc về “khổ, tập, diệt, đạo”, về nhân quả, về 3 yếu tính giác ngộ.

Lưu ý: Kinh Phật không phải chủ yếu để đọc tụng thành tiếng với giai điệu ngân nga trầm bỗng, mà để nhận thức sâu sắc về “khổ, tập, diệt, đạo”, về nhân quả, về 3 yếu tính giác ngộ. Cho nên tụng kinh cần nên chuyên sâu một chủ đề hành giả lâu ngày thấm pháp, sẽ chuyển hóa được tâm thức. Vào thời Đức Phật, tôn giả Tiểu Lộ chỉ nhẫm một bài kệ 4 câu mà đắc pháp. Vì lẽ đó, học trò Mật gia Song Nguyễn chỉ tụng 3 bài kinh tiêu biểu, còn lại các kinh khác đều đọc hiểu để nâng cao trình độ nhận thức tâm linh.

Nhiều người tu chỉ chăm chỉ tụng kinh như một thời khóa trả bài, hoặc cao hơn một chút là tìm an lạc trong giai điệu ngân nga, sâu hơn nữa là tụng kinh để dẹp vọng tưởng, trụ tâm vào tiếng tụng, lời kinh. Lâu ngày chày tháng, tụng kinh là món ăn tinh thần, là dược thảo tâm linh để nuôi huệ mạng.

Có nhiều trường hợp người tu lấy sự tụng kinh làm pháp thực hành chính yếu đến khi không còn hiểu được kinh văn, dần dần trở nên trường hợp “con vẹt”, hứng khởi không còn, thay vào đó là sức ì tâm lý. Lúc bấy giờ, những nơi có tang sự, gia sự mời đến, họ mới tụng kinh một cách chú tâm, toàn ý. Từ đó, những nhà sư được gọi là tu sĩ (nghề tu), chứ không phải là ông thầy dạy đạo.

những nhà sư được gọi là tu sĩ (nghề tu)

Có những trường hợp dùng tiếng tụng kinh để trụ tâm mà tìm an lạc hàng vài chục năm, trở thành một phương tiện tâm linh hữu hiệu đối với họ. Đến khi tuổi già sức yếu, hơi sức không đủ, âm lực yếu ớt nên không thể tụng kinh, hoặc ít khi tụng niệm trừ trường hợp pháp sự. Sức định của họ từ đó mà dần dần suy giảm, vọng tưởng đương nhiên theo đó mà khởi loạn. Đây là nguyên nhân những người tu lâu năm, tuổi hạ cao dày nhưng mất kiểm soát trong hành vi thân, ngữ, tâm. Bấy giờ, họ là trưởng lão bề ngoài, thực chất chỉ là ông già cao tuổi như ở ngoài đời.

Do vậy, ở Mật gia Song Nguyễn đọc hiểu nhiều kinh văn, nhưng tránh đọc tụng tràn lan như một máy chíp vang lên âm thanh trầm bỗng.

B/ TÍCH LŨY TRÍ TUỆ

1/ Hành giả trước khi bước vào phần chính của thực hành pháp nên triệu thỉnh Bổn tôn để chứng mình và gia hộ bằng Bài nguyện của thánh tăng Tangtong Gangpo

2/ Sau đó tùy theo sở học của mình, hành giả tác pháp (2) cúng dường mạn đà la (3) Đạo sư quán (4) tịnh hóa nghiệp chướng (5) quán tưởng Bổn tôn bên ngoài (6) quán tưởng Bổn tôn bên trong/

3/ Ngoài ra, hành giả tùy theo thời gian có được trong thiền phòng, hành giả nên tiếp tục thiền quán đề mục bằng cách đọc hiểu để quán chiếu BỐN NỀN TẢNG CHUYỂN HÓA TÂM, thuộc mục VI với tiểu mục 7.1 đến 7.4.3, và “TỰ NHẬN LỖI MÌNH” trang 38-39. Đây là phần thiền quán Ngondro của Pháp tu Sơ khởi Mật tông.

tham chiếu hoàn cảnh quốc độ, tính chất dân tộc, thuộc tính thời đại

Lưu ý: Ở các tự viện Mật tông Tây Tạng tại Ấn Độ, Tây Tạng, Châu Mỹ, Châu Âu, họ được dạy Ngondro trước hết. Xong tu pháp Ngondro học trò mới được dạy các pháp Du già khác trong Mật tông như Krya Yoga, Upa Yoga, Tantra Yoga, Maha Yoga, Anu Yoga, Ati Yoga (theo cách dạy của dòng Ninh mã). Tuy nhiên, ở nước ta (Việt Nam), tham chiếu hoàn cảnh quốc độ, tính chất dân tộc, thuộc tính thời đại, chúng tôi gộp vào Nghi quỹ như một sự hành trì song song, ngõ hầu tránh sự khó khăn và sức ì tâm lý của học trò. Nếu một hành giả thuần thục Nghi quỹ trong 10 năm sẽ tự nhiên hoàn thành Ngondro mà không cần cố gắng, trong khi đó Nghi quỹ này giúp họ vẫn học được 3 tu pháp Du già trong giai đoạn Phát triển.

Trên đây là tính học thuật được phân tích qua bố cục và nội dung của Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn.

Làng Phước Thành ngày 15/11/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 19: The academic analysis of the guidance of practicing Tibetan Dharma.

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG


 

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Chúng con vô cùng cảm đội ơn Thầy đã từ bi trước tác Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông – Dòng Phái Ninh Mã – Pháp hệ Quán thế Âm từ TÂM YẾU ĐẠI QUẢNG TRÍ, khơi nguồn từ Bản tâm trí huệ Uyên Nguyên của chư Phật, Đạo sư Dòng Ninh mã, lưu truyền không gián đoạn đến vị Thầy. Để giờ đây chúng con có cơ hội tốt khi được tiếp cận và thực hành theo giáo pháp thâm diệu Kim Cang Thừa dưới sự cho phép của Thầy.
  Mật giáo vốn uyên áo, thâm sâu và phương pháp/nghi quỹ hành trì thì có vô số. Chúng sanh ở Việt Nam như con và các huynh đệ ở Mật gia Song Nguyễn sẽ rất khó có cơ may tiếp cận được những nghi quỹ ấy, nếu không có duyên phước lớn được gặp vị Thầy. Thậm chí nếu có gặp được các phương pháp, nghi quỹ hành trì khác mà không phù hợp căn cơ, trình độ, quốc độ… thì e rằng chúng con sẽ lắm khó khăn, nhiều chướng ngại… hơn là đón nhận được Hồng ân Tam bảo!!!

  Chúng con cảm đội ơn Thầy đã cô đọng tất cả Pháp vi diệu trong một Nghi quỹ, một pháp môn để trong một đời người chúng con vẫn có đủ cơ may tiến tu giải thoát.

  Chúng con kính lễ tạ ơn Thầy và chư Phật, Thánh chúng, Lịch đại Tổ sư đã từ bi giáo hóa.
  Chúng con nguyện hồi hướng công đức của việc thực hành Pháp theo lời dạy của các Ngài đến tất cả chúng sanh hữu tình đều trọn thành Phật đạo.
  Cầu mong các Ngài trụ thế dài lâu ở thế gian để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mat Dung says:
  Mô phật!Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy.Om ah hum!
 3. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,chúng con xin được thành tâm hoan hỷ và tán thán giáo pháp vi diệu,với phương pháp hành trì mang tính học thuật có đầy đủ 3 yếu tính giác ngộ,xả ly,bồ đề tâm và tánh không.Ví như kiền 3 chân để nấu chín nồi cơm giác ngộ giải thoát,và phù hợp với tính quốc độ,tính dân tộc,tính thời đại.Vì tất cả các bài kinh văn và bài nguyện điều được biên xoạn bằng tiếng việt,dễ hành trì khi đọc tụng và dễ nhớ,và những bài kinh văn,chúng con đả được Thầy từ bi khai thị bằng những phương tiện thiện são nên chỉ cần ứng dụng hằng ngày trong tu tập nên đả tránh trường hợp chỉ biết đọc tụng như con vẹt,chúng con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy.OM AH HÙM.
  • Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
   Kính Bạch Thầy.
   Con đã đọc xong bài tính học thuật trong nghi quỹ trì giáo pháp mật tông.con chào thầy.
   Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
 4. Mật Châu says:
  Mô phật! Chúng con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã truyền trao cho chúng con một phương pháp thực hành theo Nghi quỹ hành trì phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Theo con chắc không có chùa nào hành trì theo đúng trình tự và đầy đủ 3 yếu tố như: giác ngộ, xả ly, bồ đầ tâm và tánh không như ở Mật Gia Song Nguyễn. Giáo pháp Mật Giáo thì nhiều, thâm sâu mà bản thân chúng con là những người phàm phu không đủ trí huệ để hiểu hết những lời dạy của Đức Phật nếu không có sự hướng dẫn của vị Thầy chân chính. Nhờ phương tiện thiện xảo Thầy đã khai thị cho chúng con những pháp nhũ để chúng con có cơ hội được tiếp cận và hành trì theo đúng giáo pháp. Chúng con kính lễ tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho những chúng sanh có đủ duyên lành có thể gặp được một vị Thầy chân chính cho mình để tiến tu trên con đường giải thoát, an lạc đời này và cực lạc đời đời sau. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.Om Ah Hum!
 5. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.
  Nhờ Thầy từ bi chỉ dạy”Giáo pháp đúng,phương pháp đúng”nên chúng con mặc dù mới bước vào con đường tu tập không bao lâu, nhưng chúng con có nhiều sự thay đổi và tiến bộ đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Trước đây khi con chưa biết gì về tu tập,con thấy nhiều người ăn chay trường,tụng kinh(thời khóa công phu mỗi ngày)con thầm ngưỡng mộ họ.Nhưng giờ đây chúng con được sự chỉ dạy của Thầy chúng con đã trang bị cho mình tri kiến giải thoát và biết thế nào là tu tập.Những người trước đây con thầm ngưỡng mộ, giờ đây dù thời gian đã thấm thoát trôi qua nhưng họ vẫn không có gì hiều biết thêm tiến bộ hơn(ngay cả việc thờ cúng còn tà kiến không đúng thì nói gì đến tu tập giải thoát).Con chợt nhớ đến câu nói của Thầy trong bài viết con đã đọc”Người tu lâu năm nhưng không hiểu diệu lý Phật đà,không bằng người tu một năm nhưng thấm nhuần lẽ đạo”.
  Nhờ sự giảng dạy của Thầy mà chúng con cũng như nhiều người khcs hiểu thêm về việc thực hành”giáo pháp đúng,phương pháp đúng”và góc cạnh khác nữa trong tu tập,để tránh được những ngộ nhận.Chúng con cảm tạ ơn Thầy
 6. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Chúng con quả thật quá hạnh phúc khi chỉ việc thừa hưởng những thành quả mà Thầy đã khổ luyện tu tập, tận dụng hết tâm huyết của mình mới có được quyển nghi quỹ ,nghe qua thì đơn giản,nhưng đã bao gồm đầy đủ ba yếu tính giác ngộ ,giúp chúng con tiến tu trên đạo trình giải thoát .Chúng con cảm thấy thật xấu hổ vì cũng có nhiều lúc lười biếng dãy đãy phụ đi tấm lòng từ bi bao la cao cả của vị Thầy .Thầy ơi chúng con thành tâm sám hôi, cầu nguyện Thầy gia hộ cho chúng con đánh tan những dãy đãy lười biếng và luôn tin tấn thực hành pháp từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng .Chúng con đảnh lễ Thầy ,chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn được phụng sự Thầy.OM AH HUM.
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo hoan hy khi duoc doc xong bai nay va giup con hieu duoc them vai dieu trong thuc hanh nghi quy hanh tri.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh uong duoc tinh tuy cam lo.
  Om mani padme hum.
 8. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a.Thua thay hom nay con doc nhung phuong phap nay de hieu va biet them mot chut ve nghi quy .Sap toi day duyen lanh thay chinh thuc cho con duoc nghi quy con mong rang toi luc do duoi su
  chi day cua thay con se tiep can duoc va hieu duoc nhieu hon.
 9. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Con xin hoan hỷ trước những giảng luận của vị Thầy về tính học thuật của nghi quỹ. Bài giảng làm con thêm tự hào về tôn chỉ “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Đúng” theo lời dạy các Bậc Thánh Đức nhờ ơn khai thị từ vị Thầy.
  Bạch Thầy, con thật không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói đơn giản “Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc, đệ tử hôm nay thực hành quán tưởng thánh tưởng Bổn tôn, xin Ngài gia trì thần lực” lại chưa đựng bố cục mạch lạc và tính vi diệu như thế. Con cũng nhớ đến lời Thánh Tăng Atisha rằng “Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí huệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời.”Cảm tạ ơn Thầy từ bi đã luôn nhắc nhở chúng con phát Bồ Đê Nguyện và cả Bồ Đề Tâm Dụng thông 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Cảm niệm thay chúng con luôn được nhắc nhở về mục đích tối thượng của bản thân mình khi tu học Phật Pháp, không bị sa đà vào các hoạt động thờ cúng, phóng sanh, vv…ngoài lề.
  Bài viết đã giúp con hiểu rõ thêm không phải đọc tụng cho dài, ngân nga cho hay mới là thể hiện Đạo hạnh người tu. Mà việc này người cư sĩ tất bật mưu sinh hằng ngày sẽ khó lòng làm được như một “nghề”. Thay vì vậy, Thầy đã nhấn mạnh cho chúng con thực nghĩa của việc đọc tụng kinh Phật, tất cả đều nhằm chuyển hóa Tâm hành giả về với quỹ đạo Chánh Pháp. Con xin tán thán lời khai thị của Thầy, hoàn toàn đi vào thực chất chứ không phải hình thức của vấn đề. Con cũng xin cảm niệm rằng việc đọc tụng chỉ thực sự có hiểu quả khi được sự gia hộ từ vị Thầy.
  Con xin tạ ơn Thầy đã lưu ý cho chúng con và chúng sanh về sự giống và khác biệt pháp tu ngongdro của Mật Gia đối với các pháp hành trì Mật Tông khác. Con xin cảm niệm sự giản đơn và phù hợp tính Quốc độ, Dân tộc, Thờu đại đã được vị Thầy biên soạn. Mong rằng chúng sanh không còn thắc mắc về vấn đề này mà mang tâm so sánh hơn thua về pháp tu.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh. Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ.
  Om Ah Hum.
 10. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thâỳ. Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy và Cô. OM MANI PADME HUM!
 11. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc bài. Quá hay thưa Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 12. Bai viet that sau sac va y nghia. Mo phat con cam on thay
 13. cam huong says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy!
 14. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ !
 15. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 16. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 17. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 18. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng khi thực hành Nghi quỹ, hành giả nên chuyên tâm vào 3 yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không. Hơn nữa, khi đọc, tụng kinh nên cố gắng suy ngẫm nội dung, hiểu được ý nghĩa của kinh và thánh điểm nhằm tích lũy công đức.

  Qua bài viết này, con nhớ và hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật: “Duy tuệ thị nghiệp”. Đức Phật răn dạy học tri kiến Phật pháp để phát triển trí tuệ. Vì vậy, tụng kinh không những cần chuyên sâu một chủ đề mà còn nên tụng, đọc hiểu nội dung của kinh, tránh rơi vào việc bám chấp tới các nguyên tố thô như âm điệu mà không hiểu chút gì về ý nghĩa, thực nghĩa của kinh và thánh điển, dần dần trở thành một “con vẹt”. Và khi không hiểu được thực nghĩa của kinh, sẽ không hiểu được vì sao ta cần phải đọc, tụng và dần dần việc đọc, tụng kinh trở thành hoạt động thời khóa trả bài, mất đi sự hứng khởi khi thực hành pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và nhắc nhở qua bài viết này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi. Con thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những lời huấn thị của Thầy. Con hiểu rằng trong con đường tu tập nhằm hướng đến mục đích giải thoát không thể thiếu được 3 yếu tính giác ngộ: bồ đề tâm, xả ly, tánh không. Không hội tụ đầy đủ 3 yếu tố này thì tựa như cái kiềng 3 chân khi thiếu mất 1 chân thì không thể nấu chín được nồi cơm giác ngộ.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 20. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Để thực hành một Nghi quỹ phải trải qua 3 phần:
  -Phần đầu: Phát Bồ đề Tâm
  -Phần chính: Niệm thần chú Om Mani Padme Hum.
  -Phần kết thúc: Hồi hướng Công đức, lễ lạy.

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 21. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy,con đã đọc bài này ạ. Con cảm ơn thầy và chúc thầy cô mạnh khỏe,chúc các anh chị em đạo hữu thân tâm an lạc
 22. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy vì bài viết này.
 23. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Đức của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, con kính lễ đội ơn Thầy đã cho con được đọc bài Pháp quý báu và lợi lạc này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 24. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh
  Om mani padmehum
 26. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con thành tâm hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh của Thầy đã vì lợi lạc của chúng sinh đã chế tác phương tiện thiện xảo giúp cho chúng con và chúng sinh tiếp cận suối nguồn ân sủng của Tam Bảo mà không cần cố gắng
  Con cũng đã từng thực hành nhiều nghi quỹ của Đạo Phật , có cuốn vài chục trang cho đến trăm trang … nhưng cuối cùng cũng chỉ như con vẹt đọc mà không có gì đọng lại trong tâm thức, không chuyển hóa được tâm thức
   
  Tính học thuật qua bố cục và nội dung của Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông Tay tạng được Thầy chế tác trên nền tảng của 3 yếu tính : xả ly – Bồ đề tâm – Tánh không phù hợp với tính quốc độ- tính dân tộc – tính thời đại , là một tác phẩm quý báu được viết bởi bậc Thầy trí tuệ với phương pháp sư phạm mẫu mực. Sự vận hành nghi quỹ  qua các giai đoạn lớp lang thứ tự tạo nên một sự hoàn chỉnh không gì sánh bằng, hơn nữa thông qua nghi quỹ đã truyền vào người thực hành nguồn cảm hứng linh thánh cũng như nhận biết rõ được vì sao phải thực hành Phật pháp.
  Nổi bật trong nghi quỹ là tính nhân quả, Thầy với lòng bi mẫn luôn thương tưởng đến chúng sinh , biểu lộ qua lòng ham muốn chúng sinh có quả lành mà Thầy đã chỉ rõ nhân lành cần phải tích tập, như có quả tiến tu nhanh thì phải liên kết với nguyên tố thanh tịnh là cõi thù thắng của Đức A Mi Đà, muốn liên kết được phải quán tưởng, để quán tưởng phải phát nguyện vãng sanh, muốn vãng sanh phải có bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa bằng cách khởi sinh ham muốn giải thoát chúng sinh khỏi lục đạo luân hồi. Vì sao cần phải giải thoát khỏi luân hồi , Thầy chỉ ra sự khổ sở của các cõi thấp, nhân mở cửa vào đó…
  Để đạt những yếu tố đó, các phần tích lũy công đức ( thập nguyện Phổ Hiền, là phương pháp cúng dường không gián đoạn) , những bài kinh, nguyện … quan yếu nhằm tác động trực tiếp vào tâm thức hành giả một cách rốt ráo nhất dựa vào tinh ba của ba yếu tính giác ngộ. Phần tích lỹ trí tuệ làm không gian tâm thức hành giả ngập tràn ân sủng linh thánh của Bổn tôn, khiến hành giả khởi sinh niềm kiêu hãnh linh thánh …. qua việc thực hành quán tưởng bản thân là Bổn tôn, lấy kết quả làm con đường chuyển gần đến sự đồng nhất tâm hành giả và tâm Bổn Tôn.
  Với lòng sùng kính thiết tha từ thân khẩu ý con xin đảnh lễ dưới chân Thầy. Cầu mong suối nguồn từ bi – trí tuệ và mọi hoạt động giác ngộ của Thầy chảy tràn vào đời sống vào tâm thức chúng con và chúng sinh …
  Con cầu nguyện Thầy cô trường thọ vì lợi ích của chúng sinh

  OM MANI PADME HÙM !

 27. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum!!!!

 28. kính thưa Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

   

 29. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 30. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 31. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con không gian thực hiện nghi quỹ không phải không gian sinh hoạt hàng ngày. Nhấn mạnh một lần nữa 3 yếu tính giác ngộ. Ở Việt Nam tu tập phải dựa theo tính quốc độ, dân tộc và thời đại.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 33. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy, đã chế tác ra phương tiện thiện xảo giúp cho chúng con và chúng sanh được tiếp cận những tinh tuý giáo pháp, mà vị Thầy từ bi đã dùng tâm lực, trí lực để cô đọng lại thành một tác phẩm quý báu  Nghi Quỹ hành trì pháp giáo Mật Tông Tây Tạng,được Thầy chế tác bởi 3 yếu tính : Xả ly-Bồ đề tâm- Tánh không phù hợp với tính quốc độ- tính dân tộc- tính thời đại.

  Bài viết đã giúp con hiểu rõ thêm không chỉ đọc tụng cho dài, ngân nga cho hay mới là thể hiện Đạo hạnh của người tu. Mà việc này người cư dĩ tất bật mưu sinh hàng ngày sẽ khó lòng làm được như một ” nghề”.Thay vì vậy, Thầy đã nhấn mạnh cho chúng con thực nghĩa của việc đọc tụng kinh Phật, tất cả nhằm chuyển hoá tâm hành giả về với quỹ đạo chánh pháp . Con xin tán thán lời khai thị của Thầy, và con hiểu rằng việc đọc tụng chỉ thực sự có hiệu quả khi được sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con và chúng sanh một bài học vô cùng quý giá.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ .

  Om mani padme hum!

   

 34. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ khi được tiếp cận một bài giáo pháp lợi lạc thông qua Thầy từ bi khai thị. Qua đây con hiểu được thực nghĩa của việc đọc kinh Phật là việc chuyển hoá tâm hành giả về với quỹ đạo chánh pháp và việc này chỉ thực sự có hiệu quả khi được sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om many padme hum.

 35. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Một lần nữa con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu được Ba phần  trong y qủy  đọc kinh không cần đọc lớn  chỉ cần hiểu được lời kinh là có công đức  đọc kinh ma không hiểu lời kinh là có phước đức  đọc kinh ma hiểu được kinh và những vì không đề cập trong kinh  là trí tuệ khai mở  cầu mong  tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 36. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và cảm tạ ân đức Thầy đã soạn quyển Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn đầy tính học thuật qua bố cục gồm ba phương tiện tối thượng : phát Bồ đề tâm, trì niệm thần chú lục tự đại minh, hồi hướng công đức và nội dung đầy đủ những phần quan trọng để đệ tử chúng con tích lũy hai bồ tư lương : công đức và trí tuệ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ ! Con cảm tạ ân đức và trí tuệ của Thầy đã mang lại những bài giảng , nghi quỹ thích hợp với chúng con !

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh . Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani padme hum !

 38. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng về Giáo pháp đúng, phương pháp sai gồm Bài 18: Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn và Bài 19: Tính học thuật trong nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông.

  Con cảm niệm rằng với nhiệt tâm và bằng trí tuệ, Thầy đã dày công chắt lọc Giáo pháp vi diệu để xây dựng lên Nghi quỹ thực hành đầy đủ, lớp lang thứ tự, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc. Đặc biệt, Nghi quỹ hành trì này đều dựa trên nền tảng là 3 yếu tính Giác ngộ gồm Xả ly, Bồ đề và Tánh không. 3 yếu tính giác ngộ này chính là phương tiện thiện xảo tạo thành thế chân vạc vững chắc. Đây chính là điều khác biệt giữa Mật gia Song Nguyễn với những nơi tu tập đạo Phật khác. Nghi quỹ được thực hiện với lớp lang thứ tự rõ ràng, phù hợp với căn cơ của từng người tu.

  Bên cạnh đó, qua sự phân tích chi tiết cũng như nêu rõ tính học thuật trong Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn, Thầy đã chỉ rõ sự phù hợp với ba yếu tính: tính dân tộc, tính quốc độ và tính thời đại.

  Kính bạch Thầy!

  Ngay từ những ngày đầu được Thầy cho phép tham gia vân tập cùng các đạo huynh, con đã rất ấn tượng với nghi quỹ tu tập tại Mật gia Song Nguyễn. Tuy chưa thực sự hiểu được yếu nghĩa của nghi quỹ thực hành nhưng con nhận thấy có thứ gì đó rất cuốn hút, khoa học. Chỉ khi đọc đến những bài giảng này con mới hiểu được phần nào ý nghĩa sâu xa của nghi quỹ hành trì mà Mật gia Song Nguyễn đang áp dụng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai tâm cho con với bài Nghi quỹ hành trì theo giáo pháp đúng và phương pháp đúng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con càng thêm trân quý nội dung cô đọng được chắt lọc trong nghi quỹ hành trì của Mật gia Song Nguyễn. Con hiểu thêm về vai trò của đọc tụng kinh điển trong thực hành pháp của hành giả là để nhận thức sâu sắc thêm về khổ tập diệt đạo, về nhân quả và ba yếu tính giác ngộ trong không gian linh thánh chứ không phải quan trọng ở giọng điệu ngân nga. Nhiều nơi do quan trọng hoá vấn đề về tiết tấu và câu từ (một cách thái quá đến mức thảm hoạ) thì vừa đi sai trọng tâm, vừa biến thời gian đọc tụng trở thành khoảng thời gian vô nghĩa vì đó không còn là yếu nghĩa kinh điển để người thực hành suy ngẫm nữa. Dần dà, bản sắc của đọc tụng kinh điển không còn mà chỉ còn là một hình thức thực sự được những người đọc tụng hứng khởi khi có một lý do nào đó như các đám ma, đám giỗ, vv. Có thể coi đó là một loại biến tướng, phỉ báng kinh điển nhà Phật chứ không phải ý nghĩa cao quý ban đầu. Bởi vậy, Đức Phật từng dạy rằng:”Tin ta mà không hiểu ta chẳng khác nào phỉ báng ta vậy”. Con cảm tạ Thầy đã giảng giải để chúng con cảm niệm ơn phước được thực hành nghi quỹ hành trì không chỉ đi đúng theo quy trình mà còn ngắn gọn, súc tích cô đọng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ân đức và trí tuệ của Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu này.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 42. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài này.

  Qua bài viết con hiểu thêm được tính học thuật trong Nghi Quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông  ở Mật gia Song Nguyễn áp dụng 3 phương tiện tối thượng tạo thành kiềng 3 chân làm nền tảng cho sự giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã sọan thảo ra Nghi quỹ hành trì với bố cục chặt chẽ, nội dung chuyên sâu để hành giả có thể tích tập được cùng lúc hai bồ tư lương Công đức và Trí tuệ là hành trang trở về Cực Lạc Quốc. Nếu với những Nghi quỹ như hiện nay các chùa thường hay đọc tụng nhưng lại dàn trải, không có trọng tâm cùng với “ngôn từ thảm họa” dễ khiến người thực hành bị nhàm chán, tạo sức ỳ tâm lí khó mà thẩm thấu dẫn đến chỉ tích được chút ít phước hay không hiểu mà chuyển thành “nghề đọc tụng đám kiếm cơm” để rồi trở thành phỉ báng Đức Phật vì “tin mà không hiểu”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã soạn thảo Nghi quỹ đồng thời nay viết bài để chúng con với căn cơ chậm lụt có được cơ hội diễn tập, thực hành Nghi quỹ sẽ thêm cũng cố niềm tin và hiểu sâu hơn, trân quý giáo pháp khi có được ơn phước này.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Nguyện cầu ngọn đuốc trí tuệ soi sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của vị Thầy.

  Mỗi lần đọc nghi quỹ, con cảm thấy từng lời từng chữ trong đó đều thật cô đọng và mang nhiều ý nghĩ sâu xa, dù rằng con chưa thể hiểu biết hết được.

  Qua bài viết con hiểu được, để viết nên cuốn nghi quỹ, vị Thầy đã chắt lọc những điều tinh tuý của đạo pháp và những điều đồng thời phù hợp với cuộc sống của chúng con, giúp chúng con thực hành phát và triển đầy đủ 3 yếu tính giác ngộ trong tương lai. Đơn cử như việc Phát Bồ đề tâm nguyện, tuy chỉ thể hiện qua một câu nói nhưng nếu phân tích ra thì lại mang đầy đủ ý nghĩa sâu sắc với sự suy nghĩ thấu đáo đến cả cấu trúc câu khiến con không khỏi bất ngờ.

  Qua bài viết vị Thầy cũng nhắc nhở chúng con đừng chìm vào những giai điệu trầm bổng khi đọc tụng hay bỏ quên ý nghĩa của những bài kinh mà hãy luôn biết tư duy những lời dạy của các bậc Giác Ngộ dù là có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tranh rơi vào tình trạng của các “tu sĩ” (nghề tu).

  Con hoan hỉ khi đọc được những phân tích của vị Thầy về cuốn nghi quỹ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết nên một cuốn nghi quỹ với những lời dạy tinh tuý vì sự lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh. Con thấy mình thực sự may mắn khi có cơ hội được tiếp cận với những lời dạy này và thực hành chúng dưới sự giới thiệu và hướng dẫn của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã viết bài luận giải, giúp chúng con được hiểu về tính học thuật của Nghi quỹ hành trì ở Mật gia Song Nguyễn cả về hình thức và nội dung.

  Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy, với sự tham chiếu tính quốc độ, dân tộc, tính thời đại, đã soạn nên Nghi quỹ cô đọng, súc tích áp dụng 3 phương tiện tối thượng là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không, giúp cho những hành giả khi được Thầy cho phép thực hành đọc tụng sẽ có thể tích lũy đồng thời hai bồ tư lương, công đức và trí tuệ một cách đúng quy trình_ quỹ đạo Chánh pháp, mà không cần quá cố sức, ép mình trong những thời khóa cứng nhắc theo kiểu “trả bài”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 45. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con xin hoan hỷ trước những luận giảng của vị Thầy vì tính học thuật của nghi quỹ . Bài giảng làm cho con thêm tự hào về tôn chỉ  ” giáo pháp đúng , phương pháp đúng ” theo lời dạy của bậc Thánh Đức nhờ ơn khai thị của Vị Thầy .

  Bạch Thầy .Con không thể ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản”Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi ,phát nguyện vãng sanh  Tây Phương cực lạc ,đệ tử hôm nay thực hành quán tưởng Bổn Tôn ,xin ngài gia trì thần lực “lại chứa đựng bố cục mạch lạc và tính vi Diệu như thế .

  Nhờ sự giảng dạy của Thầy mà chúng con cũng như nhiều người hiểu thêm về việc thực hành “Giáo pháp đúng phương pháp đúng “và các tình tiết trong tu  tập để tránh được những ngộ nhận sai lầm và để trang bị cho mình tri kiến giải thoát và biết thế nào là tu tập .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum !

 46. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết  này rồi ạ.

  Qua những luận giải của Thầy, con đã hiểu hơn về tính học thuật trong cuốn Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông, pháp thực hành áp dụng 3 phương tiện tối thượng để tạo thế chân vạc làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Cuốn Nghi quỹ cô đọng với bố cục rõ ràng, lớp lang thứ tự chính là những tinh tuý giáo pháp đã được vị Thầy chưng cất sau mấy chục năm nghiên cứu, ứng dụng, thực hành.

  Đồng thời, qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm rằng về phương diện tụng đọc kinh văn, nếu người tu nếu lấy sự đọc tụng làm pháp thực hành chính yếu mà không đào sâu tư duy để có thể chuyển hoá tâm thức, hiểu và hành theo lời Phật dạy thì chẳng khác chi “con vẹt”. Trong khi, Đức Phật đã dạy “Duy tuệ thị nghiệp” (người tu lấy trí tuệ làm đầu) chứ không phải “Duy tụng kinh thị nghiệp”. Còn nếu dùng tiếng kinh để trụ tâm tình an lạc thì tới lúc tuổi già sức yếu, sức định suy giảm, vọng tưởng khởi loạn dẫn tới mất kiểm soát hành vi thân, ngữ, tâm thì cũng chỉ như người già thường dù bề ngoài là trưởng lão.

  Đó là lý do vì sao con nhận thấy có nhiều Phật tử dù vỗ ngực tự khoe là thường lên chùa tụng kinh tinh tấn (có người mấy chục năm ròng) nhưng vì không có trí tuệ nên không thể ứng dụng thực hành, ấy là chưa nói tới việc thực hành có đúng theo quỹ đạo chánh pháp hay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 47. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Tính học thuật trong Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật Tông) mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu rằng, Nghi quỹ hành trì gồm có ba phần phần đầu, phần chính và phần kết thúc, và Nghi quỹ Mật Tông áp dụng ba phương tiện tối thượng để tạo thế chân vạc (kiềng ba chân) để làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ “Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không” giúp hành giả nhanh tích tập được hài bồ tư lương “công đức và trí tuệ” để làm hành trang đi trên con đường giải thoát.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho con hiểu được rằng, nếu đọc tụng Nghi quỹ mà không suy ngẫm nội dung thánh điển, hành giả chỉ tích tập phước đức; Nếu hiểu được nội dung thì tích lũy công đức; Nếu hiểu những gì không thể hiện ở kinh văn, sẽ khai giác trong tâm thức.
  Đặc biệt là kinh Phật không phải chủ yếu để đọc tụng thành tiếng với giai điệu ngân nga trầm bỗng, mà để nhận thức sâu sắc về “khổ, tập, duyệt, đạo”, về nhân quả, về ba yếu tính giác ngộ. Cho nên tụng kinh cần chuyên sâu một chủ đề để hành giả lâu ngày thấm pháp mà chuyển hóa được tâm thức, bởi điều quan trọng trong tu tập là chuyển hóa tâm mới là điều kỳ diệu nhất.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, Nghi quỹ Mật tông áp dụng 3 phương tiện tối thượng để tạo thế chân vạc (kiềng ba chân), làm nền tảng cho ba yếu tố giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm và tánh không. Nghi quỹ Mật gia được chia thành 3 phần: (1) Phần đầu (đảnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm). (2) Phần chính (là phần cốt lỗi của nghi quỹ gồm những bài kinh, bài nguyện được nêu rõ trong ba yếu tố giác ngộ ( Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) để người thực hành nương theo mà quán xét khi đọc tụng. (3) Phần kết thúc ( hồi hướng công đức cho chúng sanh đạt giác ngộ tối thượng).

  Sau khi nghiên cứu và liên hệ đến 3 yếu tính lịch sử đó là hoàn cảnh Quốc độ, tính chất dân tộc, thuộc tính thời đại, vị Thầy Mật giáo đã soạn ra Nghi quỹ hành trì giúp chúng con cũng như chúng sanh hữu tình, học được 3 tu pháp Du già trong giai đoạn phát triển mà vẫn không dụng công quá sức và tránh đi sự sai lầm do áp dụng Nghi quỹ không phù hợp, không đúng phương pháp, lấy đọc tụng kinh văn làm pháp thực hành chính mà quên đi yếu tố giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Kính Bạch Thầy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã sách tấn.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

 49. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài  luận giải của  Thầy về tính học thuật ,bố cục, nội dung  của nghi quỹ được thực hành ở Mật Gia song  Nguyễn .

  Qua bài viết con hiểu được nghi quỹ để hành trì phải dựa trên ba yếu tính giác ngộ xã ly,bồ đề tâm, tánh không, khi đọc tụng cần suy nghẫm nội dung  để tích lũy công đức và trí tuệ ,tránh tường hợp đọc tụng như con vẹt không thấm vào tâm trí. Con cảm ơn Thầy đã soạn ra nghi quỹ đúng pháp  phù hợp với tính dân tộc, tính thời đại để chúng con thực hành.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Các nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông trong tương lai

  Om mani pedme hum

 50. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ và tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi và trí tuệ sử dụng 3 phương tiện tối thượng tạo thành kiềng 3 chân làm nền tảng giác ngộ là: Xả ly, bồ đề tâm, tánh không trong Nghi Quỹ hành trì ở Mật Gia. Đồng thời với bố cục chặn chẽ, nội dung chuyên sâu phù hợp tính thời đại, quốc độ, dân tộc giúp hành giả khi diễn tập thực hành với sự đồng ý của vị Thầy là tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích rõ ràng để chúng con có thể hiểu đúng mà hành đúng, thực hành trì tụng Nghi Quỹ với lòng sùng mộ chứ không phải là nhàm chán, sinh ra sức ì rồi dẫn đến hành động phỉ báng  vì “tin ta mà không hiểu ta”. Hậu quả là trì tụng thành “nghề đọc tụng đám kiếm cơm” ,dẫu biết rằng “Phật Pháp không hiện hữu chỉ vì lợi ích tầm thường là nhằm bảo vệ các con khỏi nỗi sợ hãi, và đáp ứng mọi ước muôn phàm tục của các con” (Trích Đại Nguyện Quán Thế Âm). Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hiểu rằng “ở Mật gia Song Nguyễn đọc hiểu nhiều kinh văn, nhưng tránh đọc tụng tràn lan như một máy chíp vang lên âm thanh trầm bỗng.” Do vậy các mục trong bài Nghi quỹ đều có nội dung, mục đích và từng phần rõ ràng, giúp chúng con hiểu, thực hành và tích luỹ hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để về cõi Cực lạc.
  Con cũng được hiểu một số trường hợp sai lầm như:
  _ đọc tụng kinh điển như trả bài
  _ đọc tụng kinh điển chỉ để trụ tâm, tìm an lạc. Nhưng khi tuổi già, hơi sức yếu thì sức định sẽ giảm, người ấy lại thành ra như bao người già khác.
  _ đọc tụng kinh điển như một pháp thực hành chính yếu nhưng lại không hiểu được ý nghĩa kinh văn, chỉ đọc tụng một cách chú tâm toàn ý khi được mời đến tang sự, trở thành “nghề tu”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con phương tiện tích luỹ công đức và trí tuệ, đưa đến mục tiêu an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 53. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy Con đã đọc xong bài viết

  Con cám ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh bài:Tính học thuật trong Nghi Quỹ Hành Trì Hành Trì Giáo Pháp Mật tông :của vị Thầy từ bi luận giảng ra để chúng con được diễn tập và thực hành ạ. Qua bài viết cho con hiểu được về tác dụng  Phật pháp của Nghi Quỹ Hành Trì Mật tông là phải áp dụng 3 phương pháp:Xã ly,Bồ đề tâm, Tánh không .Nếu làm được như vậy là có công đức rất lớn. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi chuyện dạy chúng con hiểu và diễn tập theo những bài Pháp đúng theo chánh kiến của Phật Đà

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Bài 19 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( TÍNH HỌC THUẬT TRONG NGHI QUỸ HÀNH TRÌ GIÁO PHÁP MẬT TÔNG ) của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giảng và trao truyền cho chúng con những bài pháp lợi lạc thiết thực trong cuộc sống cõi ta bà này .

  Qua bài này , giúp con hiểu rõ thêm về nghi quỹ hành trì giáo pháp đều gồm 3 phần ( phần đầu , phần chính , phần kết thúc ) . Tuy nhiên , đối với giáo pháp Mật tông là phải áp dụng 3 phương tiện tối thượng để tạo thành kiền ba chân làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ : Xả ly , bồ đề tâm , tánh không và được thực hiện trong không gian linh thánh , không thể ở trong trạng thái sinh hoạt đời thường .

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã giải thích cặn kẽ và rốt ráo trong những phương pháp thực hành , từng phần một , tuy nhiên , vẫn không nên đọc tụng theo kiểu con vẹt , cũng không thể đọc theo giai điệu trầm bỗng mà cần phải đọc và hiểu lời kinh thì mới tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 58. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status