NGOẠI NGỮ PHẬT GIÁO (BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES)

 ======================ENGLISH==========================

Letter to Disciples No. 296: A FASCINATE NIGHT! (PU(BLIC) (Thư gửi các trò 296: SAY…ĐÊM! (Bài mở)

“STRANGE” THINGS IN VESAK 2563 (2019) (Cảm niệm về ngày Phật Đản 2563 (2019) ở Mật Gia Song Nguyễn)

On the occasion of Vesak 2563: FROM AN INTERVIEW ON GIAC NGO NEWSPAPER, THINK ABOUT SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN KALYANAMITRAS

Letter to Disciples No. 284: THINKING ABOUT APPELLATION (Thư gửi các trò 284: Suy gẫm về danh xưng)

The extraordinary meaning of the Vesak (Mật nghĩa ngày Phật đản)

Letter from Sweden: How did I learn Swedish?

—————————————————————–

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 1: What is the meaning of “making offerings”? (Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma – THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 2: THE SENSE AND ATTITUDE OF MAKING OFFERINGS (Tinh thần và thái độ cúng dường)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 3: WHERE DOES A GURU STAND IN THE PRACTICE OF MAKING OFFERINGS BY DONORS AND DISCIPLES? (ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 4: WHAT IS THE PROPER TIME TO MAKE OFFERINGS? (CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?)

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 8: “PRETTY PIGLET”: FROM A FOLK CUSTOM TO DHARMA PRACTICE (bài 8: “Heo con xinh đẹp”: Từ dân gian đến đạo pháp)

——————————————————-

NINE MENTAL ABIDINGS (Nine Mental Stages of Calm Abiding Meditation) (Chín cấp trụ tâm) 

ANTIDOTE TO FIVE HINDRANCES IN MEDITATION (Cách đối trị với năm chướng ngại trong thiền định) 

WHY IS YIDAM VISUALIZATION THE ESSENCE OF VAJRAYANA? (Tại sao thiền quán Bổn tôn là tinh tuý của Kim cang thừa?) 

The efficiency of meditation: Long time or method? (Hiệu quả của thiền định: Thời gian dài hay phương pháp?)

Memories of Vietnam, Pat lll By, Avinash Kumar Srivastava (Tantrasutradaka)(Public article)

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? (public article) (Ai là người được truyền trao giáo pháp?)

A FEW THOUGHTS ABOUT “Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING” (Cảm niệm về tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn)

Letter from India: Memories of my Vietnam visit 2019 (part 2)(Public article)

Letter from India: Memories of my Vietnam visit 2019 (part 1)(Public article)

The Scenery of Song Nguyen Tantra House

Short Story: RECEDING THE SHADOW OF THE MOUNTAIN (Truyện ngắn: Bóng núi xa dần trong mắt ai)

The Praise – Blame Winds (Ngọn gió khen chê)

Letter to Disciples No. 215: Fake Devotion (Ngụy kính)

Experience as a learner of Pure Mind Buddhism (Trải nghiệm của người học trò học yoga Thanh Trí)(Public article)

SOME PERSPECTIVE ON RIGHT THOUGHT (SAMMA SANKAPPA) (Một ít quán niệm về Chánh tư duy)

Letter to Disciples No.30: Tobacco (thuốc lá)

——————————————

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI

Part 1: INTRODUCTION

Part 2: WHAT IS RIGHT VIEW?

Part 3: Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 3: RIGHT VIEW IN DIFFERENT ASPECTS” (Bài 3: Những góc tư duy về chánh kiến)

——————————————————————-

Letter from India: THE SMILE OF NEW YEAR (Thư Ấn Độ: Nụ cười năm mới)

GURU, THE RICHEST MAN IN CANADIAN LEARNER’S EYES (Vị Đạo sư “giàu” nhất trong mắt học viên người Canada)

Letter to Disciples No.166: TEA PREPARATION (Pha trà, rót nước)

Letter to Disciples No.275: NEW FLOWERS, SAME OLD FRAGRANCE (Thư gửi các trò 275: Hoa mới, hương cũ)

Letter to Disciples No. 274: I REJOICE IN YOUR MERITS! (Thư gửi các trò 274: Xin được tùy hỷ công đức với các trò)

Letter to Disciples No. 273: SWEET SCENT AND COLOR OF DHARMA FLOWERS THEY MAY SHOW. BUT THE HEART OF DEVOTION REMAINS UNCHANGED (Thư gửi các trò 273: HOA ĐẠO TỎA HƯƠNG KHOE SẮC THẮM. TẤM LÒNG SÙNG MỘ CHẲNG KHÁC XƯA)

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice? (Dùng cơm không có thức ăn khỏe nổi không?) (Special article)

Letter to disciples No. 272: On the occasion of Christmas 2018: REJOICE IN THE GOOD DEEDS OF ALL SENTIENT BEINGS (Hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh)

DON’T PUT “SORROWFUL” SHIRTS ON BUDDHISM! (ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!)

FROM THREE YEARS DOWN TO SIX MONTHS (Từ ba năm còn sáu tháng)

Letter from Sweden: MORE GOOD NEWS! (Thư Thụy Điển: Nối tiếp tin vui)

Letter to disciples No.271: REASONING ABOUT WESTERN AND ORIENTAL DIALECTICS TO CLARIFY BUDDHOLOGY THROUGH CHANHTUDUY.COM (Thư gửi các trò 271: LUẬN KIẾN VỀ BIỆN CHỨNG PHƯƠNG TÂY & PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHẬT ĐÀ QUA chanhtuduy.com)

THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

THE MIRACLE OF MAGIC POWERS IN BUDDHA DHARMA AND MAGIC POWERS IN SECULAR SOCIETY (Sự ảo diệu của thần thông đạo pháp và thần thông thế gian)

Letter from India: THERE IS A KIND OF FRAGRANCE BLOWING AGAINST THE WIND, PERVADING EVERY DIRECTION (Có một loại hương ngược chiều gió tỏa khắp muôn phương)

DOUBLE-TOUNGE SPEECH IS SHARPER THAN SWORD (Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo)

THE SPIRITUAL MYOPIA (Cận thị tâm linh)

Letter to Disciples No.21: HOW TO HAVE ETERNAL LIFE? (Làm sao để được trường sanh bất tử?)

A FEW THOUGHTS OF READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com)

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 7: Goodbye Latvia, see you again. (Tạm biệt Latvia, hẹn ngày gặp lại)

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 6: Getting Lost in the Way like Liu Chen and Ruan Zhao but Standing Firm with Bodhicitta (Lạc bước Lưu Nguyễn nhưng vững bước Bồ đề)

Letter to disciples No.270: EUROPEAN SKY Part 4: The warmth in the winter (Hơi ấm giữa mùa đông)

Letter to disciples No. 270: European sky – Part 5: “Gods” & “Pedestrians”: Having experienced and known how nice our country is! (“Thượng đế” & “Bộ hành”: trông người mà ngẫm đến ta)

Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 3: Both Europeans and Asians, there is still the mind of good and evil (Á Âu đâu cũng tâm thiện, ác)

Letter to Disciples No.270: EUROPEAN SKY – PART 2: Traveling Abroad to See How Beautiful Our Country Is (Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa)

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY PART 1: A LIE DERIVED FROM BODHICITTA (Lời nói dối Bồ đề)

Letter from Sai Gon: “A MOVIE” ON FEMINISM (“Bộ phim” nữ quyền)

Letter from Hanoi: the rain drops of Māndārava flowers were falling and flying. (Mưa vẫn mưa bay)

Lesson 12: The superiority of Bodhicitta (Ưu việt Tâm bồ đề)

AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TOWARDS MEDITATION (Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền)

CHANGE … CHANGE … AND … CHANGE (Thay đổi … thay đổi … và … thay đổi)

Letter from the US: HOW DID THUVIENHOASEN TAKE ADVANTAGE OF BUDDHISM SHADOW? HOW DID THEY AVOID PAYING TAXES AND EXPOSE THEIR NATURE OF A FAKE GENTLEMAN? (THƯ VIỆN HOA SEN DỰNG BỨC BÌNH PHONG PHẬT GIÁO ĐÃ TRỤC LỢI NHƯ THẾ NÀO? TRỐN THUẾ RA SAO? PHƠI BÀY BẢN CHẤT “NGỤY QUÂN TỬ” MỘT CÁCH LỐ BỊCH NHƯ THẾ NÀO?)

Letter to disciples No.268: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? (Thầy được làm “bảo vệ” như thế nào?)

Letter to Disciples No.76: THAT EARLY SPRING FEELING (Cảm tác đầu xuân)

Letter to Disciples No.65: WHEN AVALOKITESHVARA DOES THE FILL-IN EXERCISES (Khi Bổn Tôn làm bài tập thay thế)http://chanhtuduy.com/wp-admin/post.php?post=36354&action=edit

LEARNING DHARMA WITH A SENSE OF MODESTY (Khiêm cung cầu pháp)

The letter to the reader Aman Prakash: ASKING AND ANSWERING YOURSELF FIRST, IF YOUR EFFORT TO SEARCH THE ANSWER IN VAIN, THEN SHOULD MAKE A QUESTION TO GURU ( Tự vấn, tự đáp, nếu không được mới thỉnh vấn)

SOMETHING ABOUT HAPPINESS (Đôi điều về hạnh phúc)

Letter to disciples No.267: BACK TO THE LAND OF DREAMLIKE BEAUTY – DA LAT (Trở lại Đà Lạt) 

Letter to disciples No.265: WHAT& HOW TO DO TO HAVE JOYFUL ATTITUDES (Làm gì & làm thế nào để tạo ra thái độ hân thưởng?)

Director of ITA institute, Guru Thinley Nguyen Thanh: CLOSE & OPEN, OPEN & CLOSE (Đóng & mở, mở & đóng)

Letter to Disciples No.14: TREASURE THE DHARMA (Trân quý giáo pháp)

SUPERMAN AND SUPER SUPERMAN (Siêu nhân & Đại siêu nhân)

Letter No. 264 to disciples: WHY IS THE DOG MEAT PROHIBITED FOR BUDDHIST PRACTITIONERS TO EAT? (Không được ăn thịt chó vì sao?)

NEAR OR CLOSE TO (Cận)

Letter to Disciples No.42: RIGHT PRACTICE AND RIGHT LIVELIHOOD (Chánh tu và chánh mạng)

“THREE KINDS OF PURE MEAT” (Đôi điều tự bạch về “Tam tịnh nhục”)

THE MEANING AND TRUE SPIRIT OF EMPOWERMENT ( Lễ quán đảnh: Ý nghĩa và thực chất)

DEMONIC TRAITS IN BUDDHIST PRACTITIONERS (Tính quỷ trong người tu)

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

Letter to disciples No. 212: SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S REGULATIONS (Thanh quy Mật gia Song Nguyễn)

THE LAW OF CAUSE AND EFFECT IS NOT A PLAY OF DESTINY (Luật tắc nhân quả không phải là trò chơi của số phận)

Letter No. 262 to disciples: WHAT IS YOGA NAME? (Pháp danh là gì?)

Letter to Disciples No. 260: BODHI RELATIVES & SAMSARA RELATIVES (Quyến thuộc Bồ đề và Quyến thuộc luân hồi)

Letter No.259 to disciples: BUYING SOME LITCHIS, THINK OF THE THIRD PERSON DIFFICULT TO MEET IN LIFE WITH DEPRESSION (Mua trái vải mà buồn lòng nhắc lại hạng người khó gặp thứ 3)

On the occasion of Vesak Day 2562 Letter to disciples No.256: ARBITRARY THOUGHTS ARE EVIL THOUGHTS (tùy tiện tư duy gọi là tà tư duy)

THE “MARKET” MENTALITY IN SPIRITUAL RELATIONSHIPS (‘Tâm lý thị trường’ trong quan hệ tâm linh)

Letter No.254 to disciples: WHY IS IT SO? (Tại sao như vậy?)

Letter No. 253 to disciples: Silently staring at it in helplessness (Lặng nhìn với sự bất lực)

Letter to Disciples No. 252: PRAISEWORTHY WORKERS (Những người lao động đáng quý)

ANSWERS TO DEPRESSION AND ANXIETY OF A FILIPINO CATHOLIC (Giải tỏa nỗi lòng của một tín đồ Công giáo người Phillipin)

WRONGNESS MISCONCEIVED AS RIGHTNESS –  A KIND OF SPIRITUAL SLAVERY AND LACK OF BODHIYANGA OF DISCRIMINATION (IN PERSPECTIVE OF DIALECTICAL SCIENCE) (Lỗi sai thành đúng vì nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn (biện chứng khoa học))

Letter to Disciples No. 250: HOW TO DISTINGUISH BETWEEN THE READER, FOLLOWER AND DISCIPLE? WHAT ARE THE DIFFERENCE IN THE OUTCOMES OF THEIR MERIT AND BLESSING ACCUMULATION? (Thế nào gọi là bạn đọc, học trò, đệ tử? Kết quả tích tập công đức và phước báu như thế nào?)

Letter to Disciples No.251: UNDENIABLE TRUTHS (Sự thật không thể phủ nhận)

Letter to disciples No.136: A YOUNG MAN AT THE AGE OF…91 (Người trẻ ở tuổi… 91?!)

Letter to disciples No.248: BEING NEW OR OLD DICIPLES IS JUST AN ILLUSION CONCEPT (Mới & Cũ chỉ là khái niệm ảo)

KEEP YOURSELF AWAY FROM “GIVE AND GET -ISM” (Hãy tránh xa chủ nghĩa cho nhận) – Thinley Nguyen Thanh

Letter to Disciples No. 247: THE FIRST TIME WE MET (Lần đầu gặp nhau) – Thinley Nguyen Thanh

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com) –  Thinley Nguyen Thanh

NEW YEAR 2018: RESPONSE TO READERS (Đôi lời đáp từ bạn đọc)

Letter No.244 to disciples: THE NEED TO OVERCOME THE PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN COMMENTS (Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments)

Guru Thinley Nguyen Thanh: HOW ARE SELF-CULTIVATION, GRADUAL CULTIVATION AND DILIGENT CULTIVATION? HOW ARE GRADUAL CULTIVATION, DILIGENT CULTIVATION AND SELF-CULTIVATION? (Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?)

SOLUTION TO TANTRA AMISHUTA’S SPIRITUAL PROBLEMS (Giải tỏa khúc mắc tâm linh cho trò Trantra Amishuta)


Letter to disciples No.239: SURPRISES ON LONG ROAD (PART ONE) (Bất ngờ đường xa – bài một)

Letter to disciples No.240: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 2) (Bất ngờ đường xa – bài 2)

Letter to disciples No.241: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 3) (Bất ngờ đường xa – bài 3)

Letter to disciples No. 242: Surprises on long road (part 4) (Bất ngờ đường xa – Bài 4)


GURU THINLEY NGUYEN THANH GAVE AN ARGUMENT UNDER BUDDHISM BASIS AGAINST DR. THICH NHAT TU’S STATEMENT (Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ)

Letter to Disciples No 233: “OLD PATH OLD ROAD”

Guru Thinley Nguyen Thanh: OLD SUBSTANCES, NEW APPEARANCE COMBINING PRACTICALITY (Chất liệu cũ, thực tiễn mới)

Letter to Disciples No. 229:  IMPRESSIVE HA LONG (Dấu ấn Hạ Long)

VOICE OF “VONG CO” IN THE MIDDLE OF HA LONG CITY

MIND PROSPERS (Hưng vận tâm thức)

TOUCH THE CLOUD? SO DIFFICULT! (Vói tay muốn chạm mây? Khó lắm!)

PRACTICE LOTS OF CHARITY, GAIN LITTLE VIRTUE (Làm phước nhiều được ít phước)

Letter No. 226 to disciples: THE MIRACULOUS POWER OF VAJRA (Ảo diệu Kim cang)

Letter for disciples 224: EXPOSE THE MASK OF MERCHANT WHO SELL GENIE IN PALACE (Vạch trần chiêu trò của kẻ buôn thần bán thánh trong cửa đền, điện thờ mẫu)

TO THOSE WHO HAVE BEEN ADDICTED TO “THE HUNGRY GHOST” (Nói với những ai “nghiện” cô hồn)

Letter No.225 to disciples: Is four handed God or Goddess in Hinduism similar with the four-armed Bodhisattva Avalokiteshvara? And is Yidam practice (Chenrezig) contrary to the emptiness in Buddhism?

DOES WATCHING A DANCER WHILE HER PERFORMANCE HELP SPECTATORS COLLECT COUNTLESS MERIT? HOW FRIVOLOUS IS IT! IT IS LYING! (Ngắm nhìn nghệ sĩ múa được công đước vô lượng? Tào lao, bá láp, tầm bậy, gọi là đại vọng ngữ!)

Letter No.223 to disciples: THE MIND FLOWERS ARE BLOOMING (Nở rộ hoa tâm)

————-

Letter to Disciples 216: “…THE RAINS PASSING BY..” (“Những chuyến mưa qua…”)

Letter to disiples no.217: PHAN THIET (Phan Thiết)

Letter to disciples No.218: ROOTS AND TIPS (Gốc và ngọn)

Letter No. 219 to disciples: PEACE TO WEALTH, KEEP PEACEFUL TO GET THE PURE MIND (Yên để mà giàu, an để mà tịnh)

Letter to Disciples No. 220: “DO NOT CONSIDER THINGS AS FAILURES” (“Đừng coi mọi sự như là khuyết điểm”)

Letter No. 221 to disciples: NEVER BE RELUCTANT (Đừng miễn cưỡng)

Letter to Disciples No. 222: THE BODHI HAMMOCK (Chiếc võng Bồ đề)

————

DEPENDENT ORIGINATION OF ILLNESS (Bệnh duyên)

Letter to Disciples No. 214: FEW WORDS TO THE TENURED PROFESSOR

Bilingual (Vietnamese-English) Lecture: FIVE DESIRES TO FIVE DHYANI-BUDDHAS (Five wisdoms) – Bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí

AVOIDING MISAPPREHENSION AND DEVIATED ATTITUDE TOWARDS MEDITATION

COUTER-ARGUMENT WITH DR. THICH NHAT TU – ARTICLE NO. 2

Letter to Disciples No. 210: “GOOD DEEDS” IS DEFINITELY DIFFERENT FROM “GOOD AIDS” IN SPIRITUAL PRACTICE

Letter no. 209 to disciples: Highly appreciate those who keep themselves from the group of wrong view

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice?

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS OF AKSHAY KUMAR

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE OF TANTRA (Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông)

Letter No. 203: The meaningful Dharma gift on the Vesak Day 2561

Letter No. 201: No karmic affinity, no connection, No karmic affinity with Guru, no Guru – disciple relationship

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART 1 (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 1)

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Letter to Disciplines No.21: HOW TO HAVE ETERNAL LIFE? (Làm sao để được trường sanh bất tử?)

Letter No.200: WHAT MOTIVATES A HACKER TO ATTACK CHANHTUDUY.COM? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

ROSES and LOVELOCKS

Letter to Disciples No.198: Coincidences (I’m sitting here… – Thầy ngồi đây…)

Letter to Disciples No. 197: The Practicality of Tibetan Yoga (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

Letter No. 172 to disciples: “Buddha Jumps Over the Wall” or disrespectful language and delusional thinking?

Jin Yong: An Anti-Buddhist Mara (Kim Dung: Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp

THE GURU’S FAULT OR THE DISCIPLE’S FAULT? (Tại Thầy hay tại trò?)

Letter from Tien Giang Province: RADIANT HALOS

Letter No.145: WHO IS THE TRUE BUDDHIST? (THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT TỬ?)

Letter No. 109 to Disciples: What is “Dharma Transmission Fee”? How Is It Paid? (THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?)

LETTER NO.153: ON THE DESERTED ROADS.. (Thư số 153: ĐƯỜNG VẮNG..) – Thinley Nguyên Thành

Letter No.151: To be a true “spiritual” artist! – Thinley Nguyên Thành

Letter No.134: Let nature take its course – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 61: Who is the true spiritual friend? – Thinley Nguyên Thành

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism? – Thinley Nguyên Thành

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras? – Thinley Nguyên Thành

Letter to Disciples No.01: Irrigating vegetables (Tưới rau)

Letter to Disciples: HUE’S FRIEND

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm thức)

RICH – POOR – Thinley Nguyên Thành

DIVINE PRIDE – Thinley Nguyên Thành

HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX – Thinley Nguyên Thành

HOW TO DEFINE “WORSHIP” AND ITS TRUE EXPRESSION? – Thinley Nguyên Thành

THE ABUSE OF DEMONS (Halloween night) – Thinley Nguyên Thành

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING – Thinley Nguyên Thành

Refusal the uninvited guests – Thinley Nguyên Thành 

WHAT IS TIBETAN YOGA? – Thinley Nguyên Thành

A FEW WORDS ON CHANHTUDUY.COM – Thầy Nguyên Thành  

====================================================

ONE LIFE ONE MANTRA

  1. PREFACE (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu
  2. WHAT IS A MANTRA? (THẦN CHÚ LÀ GÌ?)
  3. STORIES ABOUT MANTRA (CHUYỆN KỂ VỀ THẦN CHÚ)
  4. ONLY MANI MANTRA IS ENOUGH (Chỉ một thần chú MANI là đủ)
  5. THE EFFICIENCY OF MANI MANTRA (Tướng trạng của thần chú Mani)
  6. ONE LIFE, ONE MANTRA (Một đời người một câu thần chú)
  7. ONE LIFE ONE MANTRA – 7. Crossing the Samsara to the Pure Land (Vượt luân hồi vào Tịnh độ)
  8. ONE LIFE ONE MANTRA – 8. SELF-DETERMINATION ON SPIRITUAL DESTINY (TỰ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH TÂM LINH)
  9. ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index (Phần phụ lục)
  10. ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX (Phần chú thích)

————————————————————————————————-

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”  (16 lessons) – Thinley Nguyên Thành

Lesson 1: PREFACE 

Lesson 2: The Bitter Taste of the Drug

Lesson 3: TO RETURN EMPTY-HANDED FROM A LAND RICH IN PRECIOUS GEMS – AND THIS IS A GRIEVOUS FAILURE 

Lesson 4: DO NOT RETURN TO THE LIFE OF A HOUSEHOLDER 

Lesson 5: To Die of Thirst on the Shore of a Lake

Lesson 6: LEANING A SHARP AXE AGAINST A TREE TRUNK

Lesson 7: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – LITTLE BOM AND THE HYPOCRITE

Lesson 8: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – A PARROT SAYING A PRAYER 

Lesson 9: Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” – TO WASH A SHEEPSKIN COAT IN PLAIN WATER

More about Lesson 9: THINKING ABOUT ALMSGIVING, CHARITY AND OFFERINGS TO TRIRATNA (VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO)

Lesson 10: TO OFFER A MOTHER THE FLESH OF HER OWN CHILD (CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ)

Lesson 11: A CAT LYING IN WAIT FOR A MOUSE (Mèo giết chuột)

Lesson 12: THINK ABOUT THE TEACHING OF MASTER GAMPOPA FROM THE SCANDAL OF BO DE (BODHI) PAGODA (Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy ngẫm lại lời dạy của tôn giả Gampopa)

Lesson 13: A PHYSICIAN WITH CHRONIC DISEASE (BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC)

Lesson 14: A RICH MAN WHO HATH LOST THE KEY OF HIS TREASURY (KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH)

Lesson 15: A BLIND MAN LEADING THE BLIND (NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ)

Lesson 16: NEVER MISTAKE COPPER FOR GOLD!

Lesson 17: FAILURE TEACHES SUCCESS!

Lesson 18. HOW TO AVOID 14 GRIEVOUS FAILURES?

——————————————————————————————–

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (20 lessons) – Thinley Nguyên Thành

Lesson 1: Five arguments from a profound and rigorous philosopher, Dharmakirti)

Lesson 2: Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity

Lesson 3: Abandoning the subjective opinions

Lesson 4: A rich man lost the key of his treasury

Lesson 5: One Mantra, one Bodhichitta

Lesson 6: Admiration but independence on formality

Lesson 7: Mantra with its phonetic symbol

Lesson 8: Renouncing what needs renouncing

Lesson 9: Attaching to dharma resulting from clinging to ego

Lesson 10: Practice Dharma in daily activities (Tu trong trạng thái động)

Lesson 11: Bodhicitta development, mantra recitation with footsteps

Lesson 12: The superiority of Bodhicitta (Ưu việt Tâm bồ đề)

Lesson 13: Bodhicitta: meditation of focused attention and visualization (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Ornaments and 9 Characteristics relating to Yidam visualization

Lesson 16: DO NOT FEEL INFERIOR

Lesson No.18: The Tibetan Dharma Practice guidelines in Song Nguyen Tantra House (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Lesson 19: THE ACADEMIC ANALYSIS OF THE GUIDANCE OF PRACTICING TIBETAN DHARMA (Tính học thuật trong Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông)

—————————————

PRAYER:

PART 1: FROM FACTS TO SPIRITUAL PRACTICE (Cầu nguyện: Từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh – phần 1)

PART 2 – PRAYING: A KIND OF SPIRITUAL PRACTICE IN BUDDHISM (Cầu nguyện: Một pháp tu của đạo Phật)

Part 3: THE MEANING AND PURPOSE OF PURIFICATION

PRAYING (part 4): PRAYING FOR NURTURING BODHICITTA (Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm)

PRAYING (Part 5): ACCUMULATION OF BOTH MERIT AND WISDOM

PRAYING (PART 6):  TO WHOM DO WE PRAY? (Đối tượng cầu nguyện là ai?)

Praying (Part 7): WORDS OF WISDOM LEAD TO ACHIEVEMENTS (Cầu nguyện: Lời vàng thành tựu)

Praying (Part 8): SELF – HELP PRACTICE AND DIVINITY SUPPORT – A SYNCHRONICITY CONNECTION (Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng)

PRAYING AS AN APPROACH TO ENLIGHTENMENT THROUGH DAILY ACTIVITIES (Cầu nguyện như một phương thức tiếp cận giác ngộ bằng hoạt động thường ngày)

MORE ABOUT PURPOSE AND MEANS OF PRAYER (Viết thêm về mục đích và phương tiện trong cầu nguyện)

————————————————————–

About the Realm of Demons (12 lessons):

DEMONIC POSSESSION

Lesson 1: WHO IS A DEMON?

Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED?

LESSON 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS

Lesson 4: Spiritual medium and spiritual power 

Lesson 5: BELIEVE BUT DO NOT UNDERSTAND MEANS TO DEFAME DHARMA

Lesson 6: IDENTIFYING AND PREVENTING DEMONIC POSSESSION

LESSON 7: “BLACK WHEN NEAR THE INK…”

Lesson 8: SOME STORIES ABOUT EXORCISE DEMONS 

Lesson 9: Need to determine by right view

Lesson 10: Notice manifestation of demonic possession from raw to sophisticated elements

Lesson 11: “THE TRICKERS” IN EXORCISMS

Lesson 12: PREVENTION IS BETTER THAN CURE 


BUDDHISM QUESTIONS AND ANSWERS:

Buddhist Catechism: Part 1 – Principal concerns in different aspects of Buddhism 

Buddhist Catechism: Part 1 (cont) – Principal concerns in different aspects of Buddhism

Buddhist Catechism – Part 6: ALMSGIVING AND OFFERINGS (Bố thí và cúng dường)

Buddhist Catechism– Part 7: PRECEPTS (Giới luật)


Elements and spiritual energy:

Lesson 1: ELEMENTS AND SPIRITUAL ENERGY (Nguyên tố và năng lượng tâm linh)

Lesson 2: THE HIDDEN SUBTLETY WITHIN GROSS ELEMENTS (Ẩn tàng vi tế trong nguyên tố thô)

Lesson 3: FROM GROSS TO SUBTLE POWER (Uy lực thô và tế)

Lesson 4: ENERGY’S POWER FROM PURE SECRET ESSENCE (Thần lực từ nguyên tố tinh túy)

Lesson 5: KEEPING MIND IN BALANCE TO APPROACH TRUE NATURE (Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng)

Lesson 6: CONNECTION WITH PURE ENERGY (Kết nối với năng lượng thanh tịnh)


ARTICLES WRITTEN BY DISCIPLES AND READERS

THE STORY ON THE TRAIN (Câu chuyện trên xe lửa) – Tantra Sutradaka

A VIEWPOINT ON CHARITY (Một góc nhìn về hoạt động từ thiện) – Mat Dieu Hang

Letter from India: The means of my life, the end in happiness in my life (Phương tiện của đời tôi, cứu cánh của đời tôi) – Avinash Kumar Srivastava

Again the old story of vegetarians and non-vegetarians!? – Neerajkumar Sumaran

ENDING THE PRAYER WITH MANI MANTRA (Om mani padme hum) (Kết thúc lời cầu nguyện bằng thần chú Mani) – Tantra Maruta

Letter from the US: THANKS TO THE HOLY GURU, I HAVE GOT THE TEACHING JOB (Nhờ Thầy con đã được đi dạy) – Tantra Amishuta

Letter from Philippines: MANI MANTRA GIVES ME POSITIVE MOOD (Thần chú Mani giúp tôi có tâm lý tích cực) – Tantra Maruta

DHARMA HAPPINESS LESSON FROM THE FIRST DAY OF TRIP (Ngày đầu với niềm vui từ Phật pháp) – Mật Khả Phúc

FROM THE HEART OF A CHRONIC INSOMNIAC (Tiếng lòng của người mất ngủ lâu năm– Tantra Upatissa

मेरी तजरुबा गुरुजी के साथ। (Hoài niệm về một lần cầu pháp tại Việt Nam) – Tantra Hatari

THE FIRST IMPRESSION (Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy…) – Tantra Vikracitta

Letter from the United States of America: I FOUND MY NEW SELF (Tôi không còn là tôi của ngày hôm qua)

On the occasion of Vesak Day 2562: A FLOWER LOOKS LIKE LOTUS BUT… (Hoa quỳ giống hoa sen nhưng…) – Mật Diệu Hằng

-> Letter from Central Highlands (Tay Nguyen): ANOTHER LOOK AT LOTUS FLOWER AND LOTUS-LIKE FLOWER (Thêm một góc nhìn về hoa quỳ, hoa sen) – Mật Tịnh Dung

A VIEWPOINT ON SUFFERING, THE CAUSE OF SUFFERING AND THE PATH LEADING TO THE ANNIHILATION OF SUFFERING IN MODERN TIMES. (Một góc nhìn về sự khổ, nguyên nhân khổ, con dường diệt khổ trong thời hiện đại) – Tantra Sutradaka

FATAL MISINTERPRETATIONS BY JIN YONG’S WRITINGS (Những ngộ nhận chết người bởi ngòi bút của Kim Dung) – Tantra Nirvadeva

WHAT IS THE PROPER WAY OF INTERPRETATION OF THE BUDDHA’S TEACHING? (Cần hiểu đúng lời Phật dạy trên cơ sở chánh lý nào?) – Tantra Sutradaka

A FEW THOUGHTS OF A FILIPINO READER (Nỗi lòng của một bạn đọc người Philippines) – Boying Baguio

Letter from India: NOW I GET IT (Đã hiểu như thế) – Tantra Nirvadeva

Letter from India: PURE MIND YOGA IN PERSPECTIVE OF PROF. DR. AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (NOW IS TANTRA SUTRA DAKA) (Yoga Thanh Trí từ cảm niệm của Giáo sư Tiến sĩ Avinash Kumar Srivastava, nay là Tantra Sutra Daka)

Letter from India: WATER OR BLOOD? (Nước hay máu?) – Tantra Nirvadeva

PROVEN STEPS OF SCIENTIFIC METHODOLOGY IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S SIX SPIRITUAL INITIATIVES (Cơ sở biện chứng khoa học của Yoga Thanh trí)  – Mat Tu

Letter from India: Through Kasi Bharadvaha Sutta, reflecting on the significance of Guru’s teachings. (Thư từ Ấn Độ: Từ kinh người cày ruộng cảm niệm về lời dạy của Thầy) – Tantra Sutradaka

LETTER FROM INDIA: PEACEFUL MIND, PEACEFUL WORLD (THƯ GỬI TỪ ẤN ĐỘ: TÂM AN THẾ GIỚI BÌNH) – Tantra Nirvadeva

The conference in Lunar New Year 2018: IT IS STRANGE!? (Lạ quá!?) – Mat Vien

Impressions in the international conference in Lunar New Year 2018: BIRDS OF THE SAME FEATHER STICK TOGETHER (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). – Mat Kien

Letter from India: My spiritual trip to Guru’s pure place. – Tantra Upatissa

A GEM IF FOUND ON THE THRONE OF A KING OR OVER A HEAP OF FILTHY WASTE MATTER, IT GLITTERS AND SHINES WHEREVER IT BE (Viên ngọc báu dù đặt ở ngai vàng hay trên đống rác vẫn lấp lánh tỏa sáng) – Tantra Nirvadeva

More about Buddhist Perspectives on Elements: WHAT IS PURE PERCEPTION? (Thế nào là tri kiến thanh tịnh?) – Mat Dieu Hang

THE MEMORABLE CHRISTMAS EVE (Đêm Giáng sinh đáng nhớ) – Tantra Amishuta

THE FOUR NOBLEST THINGS IN THIS WORLD – Neerajkumar Sumaran

WHAT IS THE ESSENCE OF MEDITATION THROUGH PRAYER? (Thực chất của thiền định thông qua cầu nguyện là gì?) – Tantra Mikaya

Guru Thinley Nguyen Thanh: WISDOM TOOLS (Phương tiện trí huệ) -Tantra Mahavita

LAMA NYIMA SANGPO PRESENTS SOME VIEWPOINTS ABOUT VEGETARIAN AND NON-VEGETARIAN (Lạt ma Nyima Sangpo bày tỏ quan kiến về chay và mặn) – Nyima Sangpo

GURU THINLEY NGUYEN THANH, WHO HELPS ME HAVE THE FAITH IN THE DHARMA (Đạo sư Thinley Nguyên Thành, người giúp tôi có niềm tin vào chánh pháp) – Tantra Amisuta

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý) – Tantra Citta

Letter from the US: HOW DID THUVIENHOASEN TAKE ADVANTAGE OF BUDDHISM SHADOW? HOW DID THEY AVOID PAYING TAXES AND EXPOSE THEIR NATURE OF A FAKE GENTLEMAN?  – Mat Nhat Nguyen

Dharma festival “Pay four big debts of gratitude” 2017: THE FLOWERS BLOOM (Những cánh hoa khoe sắc) – Mat Thuy

Letter from Hanoi: A Complicated Story of Academic Burden (Lắc léo ngoằn ngoèo của cái nợ “cầm thư”) – Mat Hue Phap

JENNIFER’ S THINKINGS ABOUT BUDDHISM

Letter from India: A FEW THOUGHTS ABOUT LIGHTS (Đôi dòng cảm niệm về ánh sáng) – Tantra Upatissa

Letter from India: FOLLOWING THE FOOTPRINTS OF OUR GURUJI ON THE PREACHING JOURNEY (Rảo bước theo chân Thầy trên con đường du hóa) – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Haiphong: THE RED FLAME FLOWERS IN MY MIND (Hoa phượng đỏ trong lòng tôi) – Mat Phe Ro

Letter from airport: THE BUDDHIST MASTER OR THE TOUR GUIDE? (Hướng dẫn viên du lịch trong bộ áo thầy tu) – Mat Kha Phuc

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA – Steve Rogers

Letter from India: THE STORY ABOUT A RAT AND TWO PIECES OF CLOTH – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: A few thoughts of C H Lakshminarayan about Chanhtuduy.com

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA – Mat Linh Nguyen

Letter from India: THE BUDDHIST ON MY VIEWPOINT – Neerajkumar Sumara

Letter from India: THE UPSIDE DOWN VESSEL AND THE LEAKY VESSEL  – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from India: THE FLOW ON THE BODHI RIVER – Dr. C H Lakshminarayan

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE” – Tantra Mikaya

Letter from Canada: The spiritual lotus. – Tantra Citta

Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION” – Akshay Kumar

Letter from Germany: A few thoughts about true blessings – Tantra Mikaya

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind – Tantra Citta

Letter from Germany: ASKING MYSELF – Tantra Mikaya

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere (Tỏa khắp muôn nơi) – Mật Diệu Hằng

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly) – Jane

Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! – Jeffrey Bernard Forest

Letter from Canada: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! (Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo!)

Letter from Bhutan: The Words of My Perfect Guru (LỜI VÀNG THẦY TÔI) – Sonam Norbu

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source – Tantra Kasila

SEOUL TRIP (part 1)

SEOUL TRIP (part 2): The story from Korea airport

US TRIP – Mật Khả Phúc

THE MOST IMPORTANT THING TO STEP IN THE TANTRIC BUDDHISM’S DOOR – Mật Thủy

Something about the bravery in Buddhism – Mật Diệu Hằng

PREDESTINED AFFINITY  – Mật Từ                                Mối duyên tiền định – Mật Từ

“ALICE” IN THE WONDERLAND – Mật Từ

 MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRISM DREAMLAND – Mật Từ

MY FIRST MEETING GURU – Mật Tú

KARMA – Mật Kính

LITTLE THINK ABOUT IMPERMANENT – Mật Kính

THE PRECIOUS HUMAN LIFE – Mật Kính

Attachment – Mật Kính

The method to apply into the daily life to practice Dharma – Mật Kính

Eng.1: Something about my Dharma’s day – Thầy Nguyên Thành

SAMSARA – Mật Kính

SPRING FOREVER – Mật Thủy

The meaning of Mantra “OM MANI PADME HUM” – Mật Kính

THE FIVE PRECEPTS – Mật Thủy

 The happiness when practice of Dharma – Mật Kính

Rely on the spiritual teacher  – Mật Kính

How I practice Buddhism? – Mật Phổ

Who am I? – Thầy Nguyên Thành

Tiếng Anh “kì diệu” của tôi – Mật Từ

THẦN CHÚ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGOẠI NGỮ? – Mật Từ

PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ – Thầy Nguyên Thành

======================RUSSIAN===============================

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 3. РАССКАЗЫ О МАНТРАХ (MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT CÂU THẦN CHÚ – 3. Chuyện kể về Thần chú )

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 2. ЧТО ТАКОЕ МАНТРА? (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 2. Thần chú là gì?)

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 1. ПРЕДИСЛОВИЕ (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu)

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ И НЕБЕСНЫЕ ЦВЕТЫ (ДОЖДИ ЦВЕТОВ) В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ (Thiền trên biển và mưa hoa giữa nắng gắt)

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 3: В ЕВРОПЕ ИЛИ АЗИИ, БЫВАЮТ И ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ УМЫ (Á Âu đâu cũng tâm thiện, ác)

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО – ЧАСТЬ 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, КАКАЯ КРАСИВАЯ НАША СТРАНА – ВЬЕТНАМ! (Thấy người rồi lại thương mình hơn xưa)

Письмо студентам №270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО – ЧАСТЬ 1. ЛОЖЬ ОТ БОДХИЧИТТЫ (Lời nói dối Bồ đề)

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №262: ЧТО ТАКОЕ «ИМЯ ЙОГИ»? (Pháp danh là gì?)

ИЗБЕГАТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЙ И ОТКЛОНЁННОГО ОТНОШЕНИЯ К МЕДИТАЦИИ  (Tránh hiểu lầm và thái độ lệch chuẩn về thiền)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: ПИСЬМО CТУДЕНТАМ №172: «БУДДА ПРЫГАЕТ ЧЕРЕЗ СТЕНУ» ИЛИ НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК И СУМАСШЕДШАЯ МЫСЛЬ? (“Phật nhảy tường” hay loại cuồng ngôn loạn ngữ?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: РОЗЫ И ЗАМКИ ЛЮБВИ (Hoa hồng và ổ khóa)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №253: БЕЗМОЛВНО СМОТРЮ С БЕСПОМОЩНОСТЬЮ… (Lặng nhìn với sự bất lực)

Письмо студентам №254: ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО ИМЕННО ТАК? (Tại sao như vậy?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: Письмо студентам № 251: БЕССПОРНЫЕ ПРАВДЫ (Sự thật không thể phủ nhận)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: Письмо студентам № 250: КТО НАЗЫВАЕТСЯ  ЧИТАТЕЛЕМ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТОМ? КАКАЯ РАЗНИЦА В РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ НАКОПЛЕНИЯ ЗАСЛУГИ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ? (Thế nào gọi là bạn đọc, học trò, đệ tử? Kết quả tích tập công đức và phước báu như thế nào?)

ОШИБКИ БЫЛИ ПОНЯТНЫ КАК ПРАВИЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА ДУХОВНОГО РАБСТВА И ОТСУТСТВИЯ МУДРОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ (В ПЕРСПЕКТИВЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ НАУКИ) (Lỗi sai thành đúng vì bị nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn (Biện chứng khoa học))

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ О АСПЕКТАХ ЭЛЕМЕНТОВ В БУДДИЗМЕ: ЧТО ТАКИЕ «ЧИСТЫЕ ВОСПРИЯТИЯ»? (Thế nào là trikiến ​​thanh tịnh?)

——————-

НЕКОТОРЫЕ СЛОВА О НАСТАВЛЕНИЯХ СВЯТОГО ГАПОПЫ «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОВАЛОВ БУДДИЙСКОГО ПРАКТИКА», УРОК 1: ПРЕДИСЛОВИЕ (Đôi điều suy gẫm về “14 thất bại trầm trọng của một người tu”. Bài 1 – Dẫn đề)

НЕКОТОРЫЕ СЛОВА О «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОВАЛОВ» БУДДИЙСКОГО ПРАКТИКА. УРОК 2: ЛЕКАРСТВАC ГОРЬКИМ ВКУСОМ (TOA THUỐC ĐẮNG)

УРОК 3: НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ИЗ СТРАНЫ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ С ПУСТЫМИ РУКАМИ (Đừng trở về tay không)

Урок 4: НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯИНА (Đừng trở lại với đời sống gia đình)

Урок 5: УМИРАТЬ ОТ ЖАЖДЫ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА (Chết khát bên cạnh hồ nước mát)

Урок 6: ОСТАВИТЬ НАТОЧЕННЫЙ ТОПОР НА КОРНЕ ДЕРЕВА (Rìu bén bên cạnh gốc cây)

Урок 7: МАЛЕНЬКИЙ «БОМ» И ЛИЦЕМЕР (Thằng Bờm và kẻ đạo đức giả)

Урок 8: Попугай, только умеющий говорить молитву (Con vẹt chỉ biết đọc tụng )

Урок 9: Вымыть овчину в простой воде (Giặt áo da cừu trong nước )

Урок 10: ДАРИТЬ МАТЕРИ ПЛОТЬ ЕЁ СОБСТВЕННОГО РЕБЁНКА (Cho người mẹ thịt của chính đứa con bà )

Урок 11: КОШКИ УБИВАЮТ МЫШЕЙ (Mèo giết chuột)

Урок 12: РАЗМЫШЛЕНИЕ О НАСТАВЛЕНИЯХ СВЯТОГО МАСТЕРА ГАМПОПЫ ИЗ СОБЫТИЯ В ПАГОДЕ «БО ДЕ» (Từ sự kiện chùa Bồ Đề suy ngẫm lời của Thánh giả Gampopa)

Урок 13: КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ (Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục)

Урок 14: БОГАЧ ПОТЕРЯЛ КЛЮЧ К ЕГО СОКРОВИЩНИЦЕ (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng)

Урок 15: ОДИН СЛЕПЕЦ, ВЕДУЩИЙ ДРУГОГО СЛЕПЦА (Người mù dẫn dắt một người mù)

Урок 16: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ МЕДЬ С ЗОЛОТОМ! (Đừng nhầm lẫn đồng là vàng!)

Урок 17: НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ! (Thất bại là mẹ của thành công!)

Урок 18. КАК ИЗБЕЖАТЬ 14 СЕРЬЁЗНЫХ НЕУДАЧЕЙ-ПРОВАЛОВ? НЕКОТОРЫЕ СЛОВА ОТ ДУШИ (Làm gì để tránh 14 thất bại trầm trọng? Đôi điều tâm huyết)


«ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 247: В ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ» (Lần đầu gặp nhau)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 80: НЕСКОЛЬКО СЛОВА НА CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng về chanhtuduy.com)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН – ТХАНЬ: ПИСЬМО СТУДЕНТАМ № 244: НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В КОММЕНТАРИИ (Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» «ЧТО ТАКОЕ ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» (Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «НОВАЯ ВНЕШНОСТЬ, СОЧЕТАЮЩАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ» (CHẤT LIỆU CŨ, THỰC TIỄN MỚI)

ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: БОГАТСТВО – БЕДНОСТЬ (GIÀU – NGHÈO)

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ (Giải đáp khúc mắc về thiền tập cho trò Natalya ở nước Nga)

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №197: ПРАКТИЧНОСТЬ ТИБЕТСКОЙ ЙОГИ (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 61: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ДУХОВНЫМ ДРУГОМ? (AI LÀ THIỆN TRI THỨC?)

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 145: КТО ЯВЛЯЕТСЯ БУДДИСТОМ? (Thế nào gọi là Phật tử?)

ЧТО ТАКОЕ ТИБЕТСКАЯ ЙОГА? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

КТО ВИНOВАТ: УЧИТЕЛЬ ИЛИ УЧЕНИК? (TẠI THẦY HAY TẠI TRÒ?) – Thy Nguyên Thành (Mt Tn Giác dch sang tiếng Nga)

НЕМНОГО О СЧАСТЬЕ                                          ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC – Thầy Nguyên Thành

ИНТЕРЕСНОЕ СВИДАНИЕ – Dasa

вернуться домой (VỀ NHÀ) – Mật Sim

Первый день в «Тантра доме № 2», часть первая.  – Mật Sim               

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở MẬT GIA TRUNG TÂM – Mật Sim (Thầy dịch sang tiếng Việt)

——————————

ПРАВИЛЬНОЕ БУДДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ, ОШИБОЧНЫЙ МЕТОД ЕГО ПРАКТИКИ.

УРОК №1: ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ У МУДРОГО УЧЁНОГО – ФИЛОСОФА (Năm luận điểm của một luận sư)

УРОК №2: СОВРЕМЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (Tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc)

======================KOREAN===============================

의식의 가면 (MẶT NẠ TÂM THỨC)

장미꽃과 사랑의 자물쇠 (HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA)

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

제자들에게 보내는 200호 편지: 해커는 왜chanhtuduy.com 웹사이트를 공격했는가? (Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

제자에게 보내는 198편지: 내가 여기에 앉아 있다… (Thầy ngồi đây)

제자에게 보내는 197호 편지: 티베트 요가의 실용성 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

구루의 탓인가 제자의 탓인가? (Tại Thầy hay tại trò?)

BỆNH DUYÊN 연(緣)병

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI 초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다. – Thinley Nguyên Thành

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê) – Thinley Nguyên Thành

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT) – Thinley Nguyên Thành

야채에 물을 주다 (Tưới Rau) – Thinley Nguyên Thành

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG? 티베트 요가는 무엇인가? (bản dịch bằng tiếng Hàn) – Thinley Nguyên Thành

Thư Sài Gòn: NHẬT KÝ QUY Y (불교귀의에 대한 여정 일기 및 감상) – Mật Hoàng Mai

 =====================JAPANESE===========================

クレージーハルマゲドン邪説及び天下一誇大妄想狂 (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió)

弟子達へのレター200号:なんでハッカーはchanhtuduy.comを攻撃したのか。(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

弟子達へのレター198号:ここで座っている… (Thầy ngồi đây…)

弟子達へのレータ197号:チベットヨガの実践性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

金 庸 -仏法破壊天魔の一つ (Kim Dung – Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp)

尊師のせいか、弟子のせいか (Tại Thầy hay tại trò?)

本日の私 (Tôi của ngày hôm nay) 

– Mật Thái Dương

チベットヨーガとは (What is Tibetan Yoga) (Bản dịch bằng tiếng Nhật)

心配なことを止めて、嬉しい生活を楽しみましょう! – Thinley Nguyên Thành

Đạo Phật- tình duyên của tôi (仏教との幸縁) – Mật Thái Dương

 =====================CHINESE===========================

玫瑰和鎖頭 – (Hoa hồng và ổ khóa)

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁 (Đôi dòng về chanhtuduy.com)

信寄弟子第98:轉化心才是一種最奇妙 各位弟子們!(Chuyển hóa tâm mới là điều kỳ diệu)

信寄弟子第61: 誰是慧知識?(Ai là Tuệ tri thức?)

病緣 (BỆNH DUYÊN) 

富窮 (Giàu nghèo)

如何為西藏瑜伽? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

信寄弟子第145: 如何叫做佛教徒?(Thế nào là người Phật tử?)

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phước)

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không có duyên nghiệp đâu dễ hạnh ngộ? Khiếm khuyết căn lành sao được Thầy trò?)

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió!)

信寄各弟子200: 為何黑客攻擊正思維?(Tại sao hacker tấn công chanhtuduy.com?)

信寄各弟子198: 為師坐這裡… (Thầy ngồi đây…)

信寄弟子197:西藏瑜伽的實踐性 (Tính thực tiễn của Yoga Tây Tạng)

在國內洗羊皮衣 (Giặt áo da cừu trong nước)

為何曹操病重但仍殺華佗神醫? (Tại sao Tào Tháo bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà?)

在師或在徒?(Tại Thầy hay tại trò?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

鸚鵡只會背誦 (Con vẹt chỉ biết đọc tụng) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

父母生出我? (CHA MẸ SINH RA TA?) – Thầy Nguyên Thành (Mật Thuận Tâm dịch sang tiếng Hoa)

細談 CHANHTUDUY.COM – Thầy Nguyên Thành (Mật Vỹ dịch sang tiếng Hoa)

DMCA.com Protection Status